Lokaal+

 • wil als dé lokale partij, samen met onze inwoners, een veilige en aantrekkelijke leef-, woon- en werkomgeving creëren.
 • wil daarbij onafhankelijk, betrokken en met behoud van onze eigen lokale identiteit handelen.
 • wil een realistisch en financieel gezond beleid voeren.
 • wil een beleid dat menselijk en sociaal is, met extra zorg en aandacht voor onze inwoners die het nodig hebben.
 • wil dat de visie G2025 verder wordt geïmplementeerd.
 • wil dat Geertruidenberg een duurzame gemeente wordt.
 1. Lokaal+ stelt de mens centraal.

We zorgen ervoor dat:

 • iedereen meetelt en meedoet in onze gemeente;
 • inwoners betrokken worden bij hun eigen leefomgeving door middel van burgerpanels;
 • ondersteuning in nauwe samenwerking met de doelgroepen gebeurt;
 • we belanghebbenden, waar mogelijk, tijdig betrekken bij het maken van beleid;
 • de gemeente onze inwoners tijdig en actief informeert en daarbij gebruik maakt van moderne technieken en media;
 • initiatieven, die duurzaam en goed zijn voor de leefbaarheid van wijken en kernen, zo veel als mogelijk ondersteund worden;
 • alle kernen hun eigenheid kunnen behouden;
 • met name voetgangersoversteekplaatsen goed verlicht worden;
 • gezondheid en geluk worden gestimuleerd. Overgewicht wordt tegengegaan. Daarbij sluiten we aan bij JOGG en bij de provincie;
 • er keiharde garanties en een planning komen van sanering van 150KV leidingen in Geertruidenberg en Raamsdonksveer.

 

 1. Lokaal+ staat voor een goed klimaat voor sport, cultuur en onderwijs.

We zorgen ervoor dat:

 • er voldoende goede accommodaties zijn;
 • er een evenwichtig en transparant subsidiebeleid is;
 • we lokale initiatieven en evenementen ondersteunen;
 • onze inwoners worden gestimuleerd om gebruik te maken van de voorzieningen voor sport, cultuur en onderwijs.
 • in samenwerking met de sportverenigingen, die sportverenigingen ondersteunen bij hun accommodaties en het onderhoud daarvan;
 • er een toekomstplan komt voor al onze scholen in de gemeente;
 • we ons materiële en culturele erfgoed beheren en onderhouden en waar mogelijk breiden we dit uit;
 • we cultureel historische wandelroutes maken binnen de 3 kernen.
 1. Lokaal+ staat voor goed wonen en aangenaam leven in de kernen en wijken.

We zorgen ervoor dat:

 • we door preventie, voorlichting en handhaving, de openbare orde en veiligheid verder versterken;
 • het openbaar groen (tot tevredenheid van de inwoners in de betreffende wijk) op orde is;
 • er nieuw beleid is waarbij de inwoners een rol krijgen bij het bepalen van het kwaliteitsniveau van de betreffende wijk;
 • er in alle wijken voldoende en veilige speelvoorzieningen zijn;
 • we veilige voet- en fietspaden realiseren;
 • de manier van afval ophalen wordt aangepast;
 • er geen windmolens in het zicht van onze inwoners staan;
 • onze inwoners in hun eigen omgeving de zorg krijgen die ze nodig hebben.
 1. Lokaal+ gaat voor een goed klimaat voor toerisme en (vrijetijds)economie.

We zorgen ervoor dat:

 • startende, maar ook onze huidige ondernemers, gestimuleerd worden en kansen worden geboden;
 • zowel het MKB, onze lokale detailhandel, als de lokale industrie onze inzet en aandacht krijgen;
 • de bereikbaarheid in brede zin verbeterd wordt. We bewerkstelligen dit door in te zetten op goed strategisch overleg in de regio en landelijk en door de lokale infrastructuur over land en water goed te onderhouden en waar nodig te verbeteren;
 • we samen met de burgerinitiatieven vol gaan voor een volwaardig knooppunt Hooipolder;
 • het sluipverkeer in onze gemeente wordt tegengegaan;
 • de recreatieve voorzieningen verder worden ontwikkeld;
 • de centra in onze kernen levendiger worden gemaakt;
 • er een urgentieteam voor de markt in Geertruidenberg wordt opgezet;
 • onderwijs, overheid en ondernemers gezamenlijk unieke opleidingsmogelijkheden creëren voor onze inwoners en lokale bedrijven;
 • er een brede evaluatie komt van de situatie rondom de knip in het centrum van Raamsdonksveer.
 1. Lokaal+ staat voor goede huisvesting voor iedereen.

We zorgen ervoor dat:

 • er gebouwd wordt naar behoefte waarbij gelet wordt op middeldure huur, woningen voor ouderen en 1 en 2 persoonshuishoudens;
 • de startersleningen in voldoende mate beschikbaar blijven;
 • laagrentenden duurzaamheidsleningen ter beschikking komen;
 • we het efficiënter gebruik van gebouwen en gemeentelijke panden stimuleren en organiseren.
 1. Lokaal+ staat voor transparant en integer bestuur.

We zorgen ervoor dat:

 • onze medewerkers, bestuurders en politici betrokken, communicatief en klantvriendelijk werken;
 • regels, die niet nodig zijn, worden geschrapt;
 • medewerkers en bestuurders van de gemeente goed aanspreekbaar en zichtbaar zijn.