Lokaal+ maakt weer deel uit van de coalitie!

Lokaal+ neemt deel aan de formatiebesprekingen voor een nieuwe coalitie in de gemeente Geertruidenberg. Op initiatief van Keerpunt’74 is gewerkt aan een concept raadsprogramma met daarin de doelstellingen voor de komende 4 tot 8 jaar. In dit programma, waaraan alle partijen een bijdrage kunnen leveren, zijn geen gedetailleerde afspraken vastgelegd, zoals in het verleden het geval was.

    

Lokaal+ had twee kand    idaten voor een wethouderszetel, namelijk Bert van den Kieboom, de huidige wethouder en Mike Hofkens, die eerder raadslid was namens Partij Samenwerking. Tijdens de formatiebesprekingen is duidelijk geworden dat een nieuwe opzet is gewenst door de beoogde coalitie. In het belang van Lokaal+, de beoogde coalitie en van hemzelf heeft Bert van den Kieboom dan ook besloten geen zitting te nemen in het nieuwe college. Bert blijft lid van de gemeenteraad. Lokaal+ bedankt Bert voor zijn grote en enthousiaste inzet als wethouder en wenst hem heel veel succes toe in zijn nieuwe rol als raadslid.

Afscheid van 4 betrokken raadsleden

Na zich jaren te hebben ingezet voor de inwoners van de gemeente Geertruidenberg nemen Lucie, Jan, Hans en Jan afscheid van de raad.

Graag bedanken wij hen voor hun inzet, drive, motivatie, inbreng en daadkracht. Samen en mede dank zij hen heeft Lokaal+ nagenoeg alle programmapunten kunnen realiseren.

Bedankt!

De fractie van Lokaal+

 

Enkele punten uit ons verkiezingsprogramma.

Dit wil LOKAAL+ bereiken.

Zoals u op onze website (www.lokaalplus.com) kunt lezen, hebben wij geen verkiezingsprogramma van tientallen pagina’s.
Wij hebben ons programma beperkt tot hoofdzaken.
In de komende periode zijn die hoofdpunten ons doel om te bereiken in een coalitie.
In die coalitie zullen we een transparant, betrouwbaar en eerlijk beleid afspreken.

De punten die voor ons belangrijk zijn, lichten we hieronder toe.

LOKAAL+ gaat voor duurzaam, maar wel met verstand.
Wij willen geen grote windmolens, maar wij willen wel investeren in alternatieve energievormen. Wij denken daarbij aan zonnepanelen, waterenergie, heatpipes, warmtepompen e.d. De gemeente gaat zorgen voor goede en veelzijdige informatie daarover. Wij willen duurzaamheidsleningen met lage rente mogelijk maken. Ook brengen wij alle andere subsidie-mogelijkheden onder de aandacht van onze inwoners.
LOKAAL+ wil dat de gemeente snel overgaat op energiezuinige straatverlichting met voldoende capaciteit. Zeker bij voetgangersoversteekplaatsen moet de verlichting optimaal zijn.

LOKAAL+ gaat voor goed wonen.
Wij willen dat er gebouwd wordt naar behoefte. Daar hoort levensloopbestendig bouwen natuurlijk bij. Energieneutraal bouwen, verbouwen en aanpassen zijn voor ons een must. Hierdoor kunnen de woonlasten omlaag gebracht worden in plaats van dat ze stijgen.

Het onderhoud van de leefomgeving en met name het groen- en wegenonderhoud is erg belangrijk voor een goed leefklimaat. Samen met de inwoners moet de kwaliteit van het groen in onze gemeente omhoog.

LOKAAL+ wil dat er betaalbare huizen voor jongeren gebouwd worden. De startersleningen vinden wij belangrijk. In verband met duurzaamheid moet de gemeente goede afspraken maken met woning-corporaties over aanpassing van de bestaande woningen en streven naar “nul op de meter”.

LOKAAL+ gaat voor een veilig Geertruidenberg. Wij willen buurtpreventie onder begeleiding van de politie stimuleren. Er moet daarover goede informatie aanwezig zijn. Onze BOA’s (Bijzondere Opsporings Ambtenaar) zetten we in op tijden dat het nodig is.
Wij willen dat wijkagenten meer en beter zichtbaar zijn in de wijken. Om een onveilig gevoel bij onze inwoners weg te nemen gaan wij op sommige plaatsen een betere verlichting realiseren. Wij promoten cameratoezicht in de winkel- en uitgaansgebieden.

LOKAAL+ gaat in alle wijken 30 km-zones maken en snelheidsbeperkende maatregelen nemen.

LOKAAL+ is voorstander van het aanpassen van de verkeerssituatie op de parkeerplaatsen achter de bibliotheek. Doorgaand verkeer wordt daar moeilijk gemaakt. We gaan de knip in de Keizersdijk samen met ondernemers en bewoners evalueren.

Wilt u meer weten over LOKAAL+

Namens LOKAAL+,

Mike Hofkens, lijsttrekker.

Belangrijke punten uit ons verkiezingsprogramma.

Dit wil LOKAAL+ bereiken!

Zoals u op onze website (www.lokaalplus.com) kunt lezen, hebben wij geen verkiezingsprogramma van tientallen pagina’s.
Wij hebben ons programma beperkt tot hoofdzaken.

Lokaal+wil als dé lokale partij, samen met onze inwoners, een veilige en aantrekkelijke leef-, woon- en werkomgeving creëren. Elke kern behoudt daarbij zijn eigen lokale identiteit. Bij het gemeentelijk beleid staat altijd een realistische en gezonde financiële basis voorop, waarbij we ervan uitgaan dat we de inwoners zo weinig mogelijk belasten. Wij dragen de toekomstvisie “GKRACHT2025”, die we samen met onze inwoners hebben opgesteld, verder uit.

Lokaal+ is er voorstander van dat we in principe verder gaan als zelfstandige gemeente en werken, daar waar nuttig en nodig, samen met andere gemeenten. We zijn echter niet blind voor een mogelijke gemeentelijke herindeling en houden daar met het zoeken naar samenwerking rekening mee. Zo houden we de regie, voor zover mogelijk, in eigen hand.

Lokaal+ denkt in kansen. Wij willen dat de gemeente niet ‘NEEdenkt’ maar ‘MEEdenkt’ met onze inwoners en ondernemers.
We komen met oplossingen of alternatieven. Bij het ontwikkelen van beleid zullen we zoveel mogelijk onze inwoners en ondernemers er vooraf bij betrekken. Dit kan gebeuren via onze moderne media. Daarnaast willen we ook burgerpanels instellen.
Op die manier brengen we mensen meer bij elkaar en zorgen voor meer eenheid.

Voor Lokaal+telt iedereen.
Daarom willen we dat het niveau van de voorzieningen op het gebied van de Wmo, jeugdzorg en participatie minimaal op dezelfde hoogte blijft en daar waar nodig verbeterd wordt. Wij zijn voorstander van het verhogen van de gemeentelijke bijstandsnorm naar 130%, voor mensen die geen reëel perspectief hebben op de arbeidsmarkt. In andere gevallen moet maximaal worden ingezet op het begeleiden naar werk en het meedoen in de samenleving. De website van de gemeente wordt als gebruiksonvriendelijk ervaren. Wij zien kansen de website te verbeteren zodat bezoekers gemakkelijker hun weg kunnen vinden.

Lokaal+ wil dat de gemeente meer de regie bij de begeleiding van zorgvragers oppakt, waarbij er een vaste contactpersoon toegewezen wordt. Daar kun je altijd met je vragen terecht en die kan je desgewenst van begin tot het eind begeleiden.

Omdat onze gemeente vergrijst stimuleert Lokaal+ activiteiten voor onze ouderen waardoor ze onder andere in beweging blijven (buurtsportcoach). Door onze ouderen actief te benaderen verminderen we de vereenzaming. Wij zijn voorstander van het op regelmatige basis doen van vrijwilligerswerk door gemeenteraadsleden en wethouders zoals dat door ons in de vorige periode is ingebracht.

Lokaal+ wil aandacht voor het welzijn van de jongeren. Wij vinden dat zij in de eigen gemeente voldoende mogelijkheden moeten hebben waar ze veilig en plezierig uit kunnen gaan. Wij steunen in beginsel activiteiten die voor deze jongeren worden georganiseerd. Daarnaast willen we meer aandacht voor de gezondheid van onze jongeren. Met name is het van belang voor de gezondheid van jongeren dat overgewicht tegengegaan wordt. Sjors sportief en Sjors creatief zijn daarbij prima aanzetten die behouden moeten blijven.

Wilt u meer weten over LOKAAL+

Namens LOKAAL+, Mike Hofkens, lijsttrekker.

 

Kieslijst Lokaal+, Mike Hofkens is onze lijsttrekker …

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10 januari jl. is de kandidatenlijst Lokaal+ voor de gemeenteraads-verkiezingen van 21 maart 2018 vastgesteld. Het betreft hier de eerste acht plaatsen op de lijst.

In navolging op eerdere berichten hebben de leden er voor gekozen bij de bepaling van de lijsttrekker te gaan voor een combinatie van verjonging en ervaring.

En dat is uitstekend gelukt!

Voor Lokaal+ wordt Mike Hofkens de lijsttrekker. Mike is 33 jaar, zelfstandig jurist en heeft voor Partij Samenwerking in de periode 2010 tot 2014 reeds deel uitgemaakt van de gemeenteraad.

Als lijsttrekker wordt Mike bijgestaan door personen die hun sporen in de gemeentelijke maatschappij en politiek ruimschoots hebben verdiend.

Diegenen die het achttal compleet maken zijn achtereenvolgens:
Bert van den Kieboom, Frans Eijkhout, Wim Quirijnen, Cocky Bouwens, Leo Nelissen, Piet Damen en Jan van der Plas.

Over eventuele wethoudersposten is niets beslist. Wanneer Lokaal+ deel uit gaat maken van een volgende coalitie beschikken wij over voldoende geschikte kandidaten die, afhankelijk van de portefeuilles, in aanmerking komen.

De combinatie van Partij Samenwerking en Uw 3 Kernen vormt sinds maart 2017 Lokaal+, dé lokale partij die, van huis uit, de belangen van alle kernen tot haar verantwoordelijkheid rekent.

Met het achttal, dat de kieslijst aanvoert, worden de belangen van de gehele gemeente Geertruidenberg uitstekend behartigd.

Bron: Bestuur Lokaal+, Foto: Studio 27

Ons verkiezingsprogramma krijgt vorm ….

  

Lokaal+ kracht gebundeld via een mooie discussie avond over ons verkiezings-programma.
Enorm goeie stappen gezet met een top groep mensen!!