Het gemeentelijk ‘huishoudboekje is op orde en gezond’

Concrete actiepunten

Ons huishoudboekje is op orde en onze financiën zijn gezond. Overigens hoeven onze reserves niet overdreven groot te zijn. Deze zetten we namelijk in voor het algemeen belang, dat bij Lokaal+ voorop staat. Dat betekent dat we soms keuzes moeten maken. Niet alles kan namelijk. Een noodzakelijke investering in één van onze kernen betekent voor ons dus niet dat we meteen ook moeten investeren in de andere 2 kernen.

 

Ons uitgangspunt bij subsidies en voorzieningen is: ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’. Dat betekent dat een investering in één van de kernen niet meteen moet leiden tot eenzelfde investering in de andere 2 kernen. We kunnen onze euro’s namelijk maar één keer uitgeven en we moeten soms keuzes maken. Daarnaast maken we af waar we aan begonnen zijn. Dat doen we met een kritische blik op kosten en risico’s. Daarbij zijn we terughoudend bij nieuwe, financieel nog niet voorziene initiatieven.

 

·     De lasten van onze inwoners mogen niet onevenredig stijgen. Indien mogelijk kiezen we voor een inflatievolgende stijging.

·     Incidentele/structurele lasten dekken we af met incidentele/structurele baten.

·     We stellen nieuw beleid enkel op door vervanging van oud beleid, waarbij het geld van het oude beleid vrijvalt voor uitvoering nieuw beleid.

·     We werken met concrete maatregelen en dus niet met taakstellingen.

Doelen

 

(pre-)mantelzorgwoningen

Concrete actiepunten

Door demografische ontwikkelingen en omdat ouderen steeds langer thuis (moeten) wonen, stijgen de kosten voor Wmo-voorzieningen. De gemeente kiest voor een praktische benadering van aan- en bijbouwen op eigen terrein, zodat de mantelzorger de hoofd- of bijwoning kan betrekken. Duurzaam oud worden en zelfredzaamheid zijn daarbij de sleutelwoorden. Daarnaast bevordert het doorstroom op de woningmarkt van starters en gezinnen.

 

·     Voor het realiseren van (pre-)mantelzorgwoningen ontwikkelen we de komende periode beleid, dat deel uitmaakt van de nieuwe Woonvisie, waarin alle grote maatschappelijke knelpunten op het gebied van wonen staan. Denk hierbij aan woning schaarste, gebrek aan doorstroom, huisvesting doelgroepen (mensen die terugkeren uit gesloten plaatsingen, statushouders).

Doelen

In 2023 stelt de raad de nieuwe Woonvisie vast.

Bestuurlijke toekomst gemeente

Concrete actiepunten

Uit het onderzoek van de provincie naar de bestuurskracht van Brabantse gemeentes blijkt dat onze gemeente nog voldoende bestuurs- en organisatiekracht heeft om zelfstandig te blijven. Dit neemt niet weg dat afgelopen bestuursperiode 2018-2022 is gebleken dat de organisatie op meerdere fronten kwetsbaar is/wordt. Op belangrijke beleidsterreinen als ruimtelijke ordening, Jeugd(zorg), onderwijs en duurzaamheid werken maar enkele medewerkers. Dit komt door de schaalgrootte van onze gemeente en door de beperkte financiering van het Rijk. Daarnaast zien we een toename aan maatschappelijke opgaves, die alleen maar groter en complexer worden.  Zelfstandigheid is ons uitgangspunt, maar niet tegen iedere prijs. De gemeenschap mag er niet slechter van worden.

 

·     In 2023 brengt een extern bureau in beeld welke scenario’s er zijn om het bestuur van onze gemeente in de toekomst vorm te geven. De te onderzoeken scenario’s lopen van ‘volledig zelfstandig blijven’ tot een ‘bestuurlijke fusie’. Bij de scenario’s geeft het bureau inzicht in de gevolgen voor bestuur, organisatie en inwoners en hoe deze gewaardeerd worden. Daarnaast gaat het bureau met onze inwoners in gesprek over een bestuursvorm die past bij haar toekomst. Op basis van de uitkomst van het onderzoek neemt de raad in 2024 een besluit over de bestuurlijke toekomst.

Doelen

Zie data hierboven.

De buurtapp

Concrete actiepunten

De gemeente gebruikt een buurtapp om schade, verloedering, risico’s in de openbare ruimte te melden. De app is niet bij iedereen bekend, terwijl het een laagdrempelig medium is om bovengenoemde zaken te melden. De bekendheid van de app onder inwoners en ondernemers moet groter worden. Daarnaast is het belangrijk dat een melder weet wat en wanneer er met een klacht gebeurt.

·     De komende jaren zorgen we voor een goede voorlichting over de buurtapp.

·     We verwijzen op verschillende plaatsen in de openbare ruimte naar deze app. Bijvoorbeeld onder verkeersborden (zoals die van de buurt whatsapp-groepen) of op de gemeentelijke informatieborden.

·     Over de wijze van opvolging en afwikkeling worden inwoners de komende 4 jaar ALTIJD (via de app) geïnformeerd. Op die manier stijgt de meldingsbereidheid.

Doelen

Aan het einde van de bestuursperiode in 2026 heeft 50% van de volwassen inwoners de app geïnstalleerd. Als meetinstrumenten gebruiken we het aantal downloads, het aantal meldingen via de app en de afname van meldingen via de andere kanalen. Daarnaast gebruiken we andere al bestaande kanalen.

Inwonerpanel

Concrete actiepunten

In 2021 is succesvol geëxperimenteerd met een inwonerpanel voor de verkoop van De Schattelijn en het oude stadhuis voor toerisme, cultuur en recreatie. In het inwonerpanel zaten deskundigen die een zinvolle bijdrage leverden aan de uiteindelijke invulling van de historische panden. Lokaal+ wil de komende bestuursperiode graag gebruik maken van een panel van inwoners om te komen tot breed gedragen en kwalitatief goede besluiten. Uiteraard vraagt niet ieder onderwerp om een deskundigenpanel, maar Lokaal+ vindt het belangrijk dat het inwonerpanel zich buigt over bepaalde onderwerpen.

 

·     In 2022 starten we met het instellen van een inwonerpanel.

Doelen

Jaarlijks zetten we voor 3 of 4 onderwerpen het gemeentelijk inwonerpanel in.

Niet NEE-denken maar MEE-denken

Concrete actiepunten

Dit is een bekende slogan van Lokaal+. Dagelijks ontvangt de gemeente tal van verzoeken. Verzoeken tot het mogen zetten van een dakkapel, tot het oplossen van een knelpunt in de openbare ruimte of tot het organiseren van een evenement.
Soms kan de gemeente die verzoeken uit praktisch of wettelijk oogpunt niet goedkeuren. Het is dan van belang om met de inwoner en ondernemer mee te kijken wat er WEL kan. Op deze manier naar verzoeken kijken vraagt dan ook om constante aandacht van de organisatie en het bestuur.

·     Bij iedere afwijzing van een verzoek of aanvraag kijkt de gemeente samen met de initiatiefnemer naar wat eventueel wel kan.

·     Bij iedere afwijzing van een omgevingsvergunning ‘bouwen’ kijkt de toezichthouder of vergunningverlener ter plaatse naar wat wel kan.

Doelen

Niet NEE- maar MEE-denken zit in het DNA van iedere medewerker.

Participatiebeleid

Concrete actiepunten

Uiteraard informeert de gemeente op dit moment inwoners en ondernemers dat er iets in hun fysieke leefomgeving gaat veranderen Dit gebeurt niet altijd op dezelfde manier en zijn de moment waarop het gebeurt veschillende. Dit betekent dat het voor inwoners en ondernemers onduidelijk is over welke onderwerpen de gemeente hen informeert, waarover ze mogen meepraten of zelfs mogen meebeslissen.

·     In 2022 stelt de gemeente een handreiking Inwonerparticipatie, waarmee voor inwoners en ondernemers duidelijk is wat voor verschillende onderwerpen de mate van inspraak is, hoeveel en wanneer contactmomenten er zijn en hoe de gemeente die invult.

·     Raads- en collegeleden en medewerkers gaan vaker met inwoners en ondernemers op locatie in gesprek.

·     Raads- en collegeleden ontwikkelen een eigen participatiebeleid dat beantwoordt aan het gemeentelijk participatiebeleid dat de raad in 2023 vaststelt.

Doelen

Zie data hiervoor.

Duidelijke servicenormen

Concrete actiepunten

Voor heel veel zaken ben je afhankelijk van de gemeente. Voor het aanvragen van een bouwvergunning kun je bijvoorbeeld niet bij de buurgemeente terecht. Voor de inwoner is het belangrijk dat de gemeentelijke dienstverlening op orde is. Dat is in de meeste gevallen gelukkig ook zo. Het is echter belangrijk dat de inwoners en ondernemers weten wat ze van de gemeentelijke dienstverlening mogen verwachten. De gemeente mag daar ook aan worden gehouden.

·     De komende bestuursperiode stelt de gemeente per type dienstverlening duidelijke servicenormen op. Hiermee is het voor inwoners en ondernemers duidelijk wat zij op welk moment van de gemeente mogen verwachten.

·     De gemeente toetst de prestaties elk jaar met een audit aan de normen.

Doelen

Het klanttevredenheidscijfer neemt binnen 4 jaar met 10% toe.

De juiste en gewenste zorg

Concrete actiepunten

De omgekeerde toets gaat uit van de zorgvraag en niet van het productaanbod. Voorbeeld: Een vrouw is voor vervoer afhankelijk van een hulpmiddel. Het aanbod van de gemeente bestaat enkel uit het verstrekken van een scootmobiel. De vrouw moet echter van de dokter blijven bewegen om haar aandoening niet te laten verslechteren. De vrouw vraagt in dat kader om vertrekking van een elektrische fiets. In het geval van de omgekeerde toets verstrekken we de elektrische fiets en niet de scootmobiel.

 

·     De gemeente werkt de komende bestuursperiode 2022-2026 met de omgekeerde toets.

Doelen

Niet de beschikbare hulpmiddelen zetten we bij de beantwoorden van een hulpvraag, maar het middel voor ‘de vraag achter de vraag’, wat de aanvrager echt nodig heeft.

lokaal sportakkoord

Concrete actiepunten

Het landelijk sportakkoord gebruikten we in 2019 voor ons Sportakkoord 2019. Hierin staan doelstellingen waar gemeente, scholen en sportverenigingen zich aan houden. Partijen zetten zich in voor inclusief sporten, sportiviteit, veilige sportlocaties en alcohol- en rookpreventie. Jaarlijks ontvangt de gemeente een uitvoeringsbudget van het Rijk om -samen met de andere partijen- de doelstellingen te behalen.

Doelen

De gemeente stelt ieder jaar met scholen en sportverenigingen een uitvoeringsplan vast binnen het beschikbare budget en monitort de voortgang ervan en stuurt dit plan zo nodig bij.

Aandacht voor eenzaamheid

Concrete actiepunten

Van alle 75-plussers voelt 56% zich eenzaam, waarvan 12% ernstig eenzaam. Ouderen van 85 jaar en ouder voelen zich eenzamer dan ouderen van 75 tot en met 84 jaar. Van de 85-plussers voelt twee derde (66%) zich eenzaam, waarvan 14% zich ernstig eenzaam. Eenzaamheid is echter niet alleen iets dat ouderen ervaren. Ook personen jonger dan 75 voelen zich weleens eenzaam. 45% van de mensen tussen de 18 en 75 jaar geeft aan zich weleens eenzaam te voelen.

 

·     De komende 4 jaar brengen buurtsportcoaches jongeren in verbinding met de doelgroep eenzame ouderen. Daarnaast bekijken we met scholen hoe maatschappelijke stages kunnen bijdragen om eenzaamheid onder de aandacht te brengen en terug te dringen.

·     We zetten een vrijwilligersapp in, die breed insteekt op het leggen van sociale verbindingen. Niet alleen ter bestrijding van eenzaamheid, maar ook in het kader van omzien naar elkaar. Naast gezelschap en een luisterend oor biedt de app ook de mogelijkheid om kleine gunsten te vragen en aan te bieden.

Doelen

In Geertruidenberg is aan het einde van de  bestuursperiode in 2026 het eenzaamheidscijfer met 15% gedaald.

opleiden van vrijwilligers

Concrete actiepunten

Verenigingen organiseren activiteiten. Dit kan van alles zijn: schaken, handbal, voetbal, bridge of het organiseren van de Dollemansdagen. Verenigingen zijn echter veel meer dan dat. Verenigingen zijn ook kweekvijvers voor vriendschappen en een plaats waar je met je zorgen terecht kunt. Omkijken naar elkaar is volgens Lokaal+ belangrijk binnen iedere vereniging. Om zorg dicht bij huis te kunnen organiseren is het van groot belang om ook verenigingen te betrekken bij de zorgvragen van deze tijd. Daar is echter kennis voor nodig.

 

·     De gemeente biedt opleidingsprogramma’s aan alle verenigingen (cultuur, sport, informele groepen) om zorgvragen te herkennen, te kunnen benoemen en door te geleiden. Door vroeg signalering en tijdige aanpak voorkomen we dure en langdurige zorg met als resultaat een beter welzijn van het individu.

Doelen

Ten minste 50% van alle verenigingen meldt zich in 2022 of 2023 aan. Eind 2025 neemt 80% van alle verenigingen structureel deel aan de opleidingsprogramma’s. De vrijwilligers zijn bekend bij gemeente en wijk- en welzijnspartners.

Efficiënt, effectief en integraal zorgaanbod

Concrete actiepunten

Gemeentelijke diensten werken de laatste jaren steeds nauwer en integraler samen. Denk hierbij aan de loketten werk, inkomen, zorg en jeugdhulp. Zo worden hulpvragen beter en efficiënter opgepakt. Toch zien we nog steeds een te versnipperd en onvoldoende integrale werkwijze van eigen overheidsdiensten en wijk- en welzijnsorganisaties. Dit zijn de maatschappelijke partners van de gemeente voor maatschappelijk werk, ouderenhulp, vrijwilligers en ondersteuning aan statushouders. De gemeente zoekt de samenwerking wel op, maar nog niet structureel. Deze manier van samenwerken en een eenduidige uitvraag van de hulpvraag is echter essentieel om te komen tot effectieve en efficiënte zorg.

 

·       Het bepalen van de noodzaak van de hulpvraag (triage) gaat de komende jaren op een uniforme wijze gebeuren.

·       Alle noodzakelijke overheidsdiensten en wijk- en welzijnsorganisaties nemen deel aan overleggen om voor meervoudige problemen zo effectieve en efficiënte zorg te kunnen verlenen.

·       De gemeente leidt vrijwilligers op om zorgvragen te herkennen en door te geleiden of in bepaalde gevallen ook zelf hulp te kunnen bieden.

Doelen

Alle welzijnsorganisaties gebruiken dezelfde wijze van triage/uitvraag. Iedere organisatie beoordeelt aan het einde van deze bestuursperiode in 2026 de hulpvraag op dezelfde wijze.

Het vervangen van meldsysteem buitenruimte

Concrete actiepunten

De gemeente gebruikt een buurtapp voor het melden van schade, verloedering en  risico’s in de openbare ruimte. De app is niet bij iedereen bekend. Daarnaast kan de melder de voortgang van de afhandeling van de melding niet volgen. Hierdoor vermindert de meldingsbereidheid. Lokaal+ kiest voor een systeem waarin de melder tussentijds reacties of vragen kan plaatsen. De melder maakt eventueel een foto, geeft de locatie aan van de melding, vult de gevraagde gegevens in en verstuurt de melding. Door aan te geven waar de melding over gaat, komt deze direct bij de juiste persoon terecht.

 

·       In 2023 vervangen we de app en zorgen we voor een goede voorlichting over de nieuwe app.  Ook in de buitenruimte zelf met herinneringsbordjes, zoals die van de buurt whatsapp-groepen. Iemand die een klacht meldt houden we op de hoogte van de afwikkeling ervan. Op die manier stijgt de meldingsbereidheid.

Doelen

In 2026 heeft 50% van de volwassen inwoners de app geïnstalleerd. Dit meten we door het aantal downloads, het aantal meldingen via de app en de afname van meldingen via de andere kanalen. De andere kanalen blijven we daarnaast gebruiken.

Het overleggen met inwoners

Concrete actiepunten

Lokaal+ wil dat de gemeente overlegt met inwoners of ondernemers over het onderhoud en inrichting van de fysieke leefomgeving. Dit overleg kan individueel of in groepsverband. Het gezamenlijk signaleren en bespreekbaar maken van knelpunten, problemen en kansen is voor inwoners, ondernemers en de gemeente het belangrijkste instrument om leefbaarheid te verbeteren.

 

·       De gemeente werkt al enkele jaren tot tevredenheid met wijkteams aan groenonderhoud. Deze teams gaan in gesprek met buurtbewoners om samen te bepalen waar de onderhoudsbehoefte in de wijk ligt. Het team pakt dit -waar mogelijk- met voorrang op. Deze werkwijze zetten we de komende 4 jaar voort.

Doelen

Het aantal klachten over de groenvoorziening neemt binnen 4 jaar met 75% af.

Het bestrijden van onkruid

Concrete actiepunten

Onkruidbestrijding is een taak van de gemeente. Een nette buurt is in positieve zin van invloed op gedrag en welzijn van mensen. Een niet opgeruimde en nette omgeving leidt tot afwaardering (van vertrouwen) van de gemeente (buurt) en de organisatie.

·     Naast een repressieve aanpak (bv borstelwagen) doen we onderzoek naar meer innovatieve (duurzame) brongerichte methodes.

·     Bij een ‘ongunstige’ zomer met veel zon en regenval monitoren we de toename van het onkruid.

·     Bij overschrijding van het gewenste onkruidniveau geven we -voor vast te stellen locaties- prioriteit aan de bestrijding ervan.

Doel

Het aantal klachten over onkruid neemt binnen 4 jaar met 75% af.

Subsidiebeleid

Concrete actiepunten

Het gemeentelijk subsidiebeleid uit 2017 is aan herziening toe. Toen vond de raad dat geen enkele vereniging achteruit mocht gaan op het nieuw vastgestelde subsidiebeleid. Hierdoor bleef het subsidiebeleid in feite bij het oude. Er zijn nog steeds heel veel versluierde subsidies. Eén voorbeeld van zo’n versluierde subsidie is het niet in rekening brengen van huren over gemeentelijke gebouwen aan sommige verenigingen, zonder dat dit gebaseerd is op de regels uit het huidige subsidie-beleid. Lokaal+ vindt dat subsidies moeten bijdragen aan maatschappelijke doelen en dat iedereen die binnen het subsidiebeleid eenzelfde maatschappelijk doel dient dezelfde rechten en plichten heeft.

 

·     We evalueren het subsidiebeleid en passen dit zo aan dat het toeziet op het behalen van vastgestelde maatschappelijke doelen.

Doelen

Eind 2023 heeft de gemeenteraad een nieuw subsidiebeleid vastgesteld.

Sjors Sportief en Sjors Creatief (voor kinderen) + Max Vitaal (voor ouderen)

Concrete actiepunten

De gemeente neemt -samen met (niet)commerciële aanbieders op de gebieden sport, cultuur, handwerk, hobby deel aan de programma’s Sjors Sportief, Sjors Creatief en Max Vitaal. Kinderen kunnen bij deelnemende organisaties gratis of tegen een hele kleine vergoeding sporten of met een activiteit meedoen. Verenigingen zijn sociale structuren die in hoe mate bijdragen aan het welzijn van onze inwoners en in het tegengaan van eenzaamheid.

Doelen

·     kinderen enthousiast maken om te gaan sporten of om creatief bezig te zijn.

·     Ouderen vitaal houden.

Lokaal+ komt de afspraken uit het Raadstestament na!

Concrete actiepunten

In de raadsperiode 2014-2018 stelde de raad een testament op dat de raad ook in de vorige raadsperiode gebruikte. In deze periode werd duidelijk dat de fracties in de raad -dus ook onze fractie- afspraken uit dit testament regelmatig niet nakwamen. Het raadstestament is in 2021 aangevuld met verschillende aanbevelingen van de heer Dick de Cloe en de afspraken die de werkgroepen ‘Samenwerking raad – college – organisatie’ en ‘Vergaderorde’ maakten.

 

·     We stellen een samenwerkingsovereenkomst op tussen raad en college.

Doelen

Lokaal+ komt de gemaakte afspraken na en laat dit tijdens de raadsbijeenkomsten zien.

Collectieve preventieprogramma’s

Concrete actiepunten

De kosten voor de jeugdzorg nemen al jaren enorm toe. In 2015 waren er in Nederland zo’n 350 jeugdzorgaanbieders. Dat aantal is inmiddels gegroeid naar 6.000. Het aanbod heeft als het ware de vraag gecreëerd. Ieder kind met een probleem heeft een eigen hulpverlener. In veel gevallen is dit nodig. Lokaal+ verwacht dat veel problemen maatschappelijk van aard zijn en een maatwerk aanpak minder vaak nodig is.

·     In 2022 onderzoeken we de meest voorkomende problemen onder jongeren, waar we nu nog individuele begeleiding toekennen. Voor deze problemen ontwikkelen waar mogelijk collectieve programma’s. Dit doen we zowel bij preventie en bij behandelingen.

Doelen

·     Voor de meest voorkomende collectieve problemen zetten we 30% minder individuele zorgtrajecten in. Deze afname leidt tot een besparing op jeugdhulpkosten.

Maximum snelheid van 30 km/u binnen de bebouwde kom op niet doorgaande wegen

Concrete actiepunten

Op alle niet doorgaande wegen -met uitzondering van die in de kern Raamsdonk (sluiproute A59)- kiezen voor een maximum snelheid van 30 km/u.

Doelen

Toename verkeersveiligheid van het langzaam verkeer.

Sluitend en veilig fietsnetwerk

Concrete actiepunten

Onze gemeente heeft veel toeristische mogelijkheden. Er zijn veel prachtige bezienswaardigheden die meer dan de moeite waard zijn om te bezichtigen. Ook al hebben we in onze gemeente kwalitatief goede fietspaden,  sluiten ze niet altijd op elkaar aan. Hierdoor sluiten ze onvoldoende aan op het regionale fietsnetwerk. Daarnaast zijn ze niet allemaal vrij liggend van de rijbanen, waardoor de veiligheid onvoldoende is.

·     Probeer zoveel als mogelijk fietspaden los te koppelen van de rijbaan.

·     Gebruik eenduidige spelregels in het verkeer.

·     We brengen het fietsnetwerk in kaart.

·     We inventariseren de onveilige fietspaden en oversteekplaatsen en maken deze veilig.

·     De gemeente trekt de Halvezolenlijn door richting Geertruidenberg. Waar dat niet kan zorgt de gemeente voor markeringen, herkenningspunten en uitingen die verwijzen naar de lijn.

·     De gemeente zorgt ervoor zover dat onze fietspaden aansluiten op het regionale fietsnetwerk.

Doelen

 

Aanpak black spots

Concrete actiepunten

Iedere partij staat voor verkeersveiligheid. Er is niemand die zegt: ‘het mag wel minder veilig’. Zo staat ook Lokaal+ voor verkeersveiligheid. De gemeente inventariseert op dit moment dan ook de verkeerskundige knelpunten binnen de gemeente Geertruidenberg.

Doelen

·       Als de middelen daarvoor beschikbaar zijn lossen we ieder jaar één van de 10 black spots op.

Positief jeugdbeleid

Concrete actiepunten

Lange tijd was het jongerenwerk in onze gemeente gericht op het voorkomen van overlast. Dit is echter een klassieke benadering van het jongerenwerk die heden ten dage niet meer opgaat. Jongeren hangen vaak niet meer op straat en kennen andere problemen en uitdagingen dan vroeger. Daarnaast zijn ze digitaler en vragen door de veranderde maatschappij om een hele andere benadering. Jongeren hebben kwaliteiten, talenten, onzekerheden en uitdagingen en zorgen per definitie niet voor overlast.

 

·     Lokaal+ wil jeugdbeleid ontwikkelen dat erop gericht is om met die onzekerheden en uitdagingen om te leren gaan. Zo kunnen we kwaliteiten en talenten van jongeren maximaal aanwenden.

·     Daarnaast willen jongeren graag meepraten over hun leefomgeving en toekomst. Vanaf 2022 oefenen we met verschillende vormen van jeugdparticipatie en inspraakvormen.

·     Het werkgebied van jongerenwerk breiden we uit naar het online domein.

Doelen

·     In 2022 zet het jongerenwerk een programma op voor eenzame jongeren.

·     Voor 2024 ontwikkelen we jeugdbeleid, dat gericht is op het ontwikkelen van talenten, het leren omgaan met verschillende uitdagingen die het leven kent, het uitbreiden van het online jongerenwerk en jeugdparticipatie.

·     Uiterlijk 2024 voorzien we dit beleid van een uitvoeringsagenda.

De-medicaliseren en hulp dicht bij huis

Concrete actiepunten

De-medicaliseren wil zeggen dat ‘niet alles een probleem is’. Ieder kind is weleens onzeker en ieder kind slaapt weleens slecht. Dat wil niet per definitie zeggen dat er een groot onderliggend probleem is waarvoor we jeugdzorg moeten inzetten. Zorg moet namelijk gericht zijn op het voorkomen of beperken van schade in de ontwikkeling naar zelfstandigheid. De zorg is dus niet gericht op de algemene verbetering van het welzijn van het kind of gezin. Uiteraard moet aan dat laatste wel gewerkt worden, maar daar liggen de verantwoordelijkheden bij de ouders, de school en de omgeving van het kind, namelijk: ‘it takes a village to raise a child’.

 

Als we jeugdzorg moeten inzetten moet dit zo dicht mogelijk bij huis gebeuren of in een omgeving setting die ‘als thuis’ aanvoelt. We willen dus zo min mogelijk gesloten plaatsingen, maar zoveel mogelijk thuis, in pleegzorg of in gezinshuizen.

 

·     In het aanbestedingstraject met jeugdzorgaanbieders bepalen we de reikwijdte van jeugdzorg. Het aanbod  van jeugdzorg mag niet meer automatisch leiden tot de vraag naar jeugdzorg. Lokaal+ wil graag dat het aantal pleegzorggezinnen toeneemt. Ieder kind dat door omstandigheden niet meer thuis kan wonen, moet in een huiselijke setting kunnen opgroeien. Zorg vindt zoveel mogelijk in de wijk plaats.

Doelen

·     Het aantal kinderen in jeugdzorg is gedaald van 1 op 8 naar 1 op 12 aan het einde van de bestuursperiode in 2026.

Overzichtelijk jeugdzorglandschap

Concrete actiepunten

In 2015 waren er in Nederland zo’n 350 jeugdzorgaanbieders. Dat aantal is inmiddels gegroeid naar 6.000. Onze gemeente sloot met 250 aanbieders contracten voor het leveren van jeugdhulp. Dit grote aantal zorgt ervoor dat het regionale contractmanagement nauwelijks goed mogelijk is. Daardoor valt niet goed te sturen op kwaliteit van zorg, op de hoeveelheid inzet van zorg en op de uiteindelijke kosten. Daarbij komt dat we kinderen op deze manier geen goede wenselijke lijn van op- en afschalen kunnen bieden. Lokaal+ is voor een vereenvoudiging van het zorglandschap waarbij een beperkt aantal aanbieders nauwer met elkaar samenwerken om het beste voor kind en gezin te realiseren.

·     Het aantal gecontracteerde zorgaanbieders beperken we tot een overzichtelijk aantal.

Doelen

·     Na het aanbestedingstraject in 2022 brengen we het aantal gecontracteerde jeugdzorgaanbieders terug naar ongeveer 10% van het huidige aantal.

·     De jeugdzorgkosten zijn aan het einde van de bestuursperiode in 2026 met 20% afgenomen.

Doorgaande leerlijn

Concrete actiepunten

Voor de optimale ontwikkeling van een kind is het belangrijk als het leeraanbod op het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal (voorschool) aansluit op het aanbod op de kleuter- en basisschool. De overgang van de voorschool naar de basisschool gebeurt bij voorkeur in dezelfde omgeving, waar het kind al heeft kunnen wennen aan het samenzijn met toekomstige schoolgenoten. Het is belangrijk dat hierbij begeleiders van de voorscholen in nauw contact staan met de leerkrachten op de basisschool. Dit gebeurt in zogenaamde Integrale Kind Centra (IKC). Naast een voorschool zijn binnen een IKC meerdere functies aanwezig die zorgen voor een optimale ontwikkeling van het kind. Je kunt hierbij denken aan een opvoedkundige, een jeugdhulpprofessional de buurtsportcoach en de jongerenwerker. Geen enkele basisschool in onze gemeente is een IKC. Het is een landelijke ambitie van overheden en de PO-raad(raad voor de basisscholen) om dergelijke IKC’s te realiseren.

 

·     Op dit moment bereiden De Wilsdonck en De Vonder zich voor op de verhuizing naar de nieuwe school op de locatie Parkzicht. Lokaal+ wil graag dat deze school zich ontwikkelt tot een IKC.

Doelen

·     Eind 2024 is de nieuwbouw van de fusieschool Wilsdonck en De Vonder klaar en wordt het IKC in gebruik genomen.

Preventieakkoord

Concrete actiepunten

Onze gemeente heeft nog geen lokaal preventieakkoord met als basis het landelijke preventieakkoord. De voorbereidingen voor het opstellen zijn gestart. Naast enkele verplichte landelijke onderwerpen zoals preventie tegen overgewicht, roken en alcohol, kunnen we hierin lokale doelen opnemen. Lokaal+ vindt dat ook preventieve acties voor de geestelijke gezondheid van de jeugd een lokaal doel wordt. 60% van alle jeugdhulptrajecten (is niet verblijfs- en pleegzorg) in onze gemeente gaan over hulp in de psychische of psychiatrische sfeer. Eén van de oorzaken is de druk op kinderen om te presteren en/of mooi, getalenteerd en bijzonder te zijn. Om deze druk te verminderen gebruiken scholen zogenaamde rots- en watertrainingen.

 

·     Deze bestuursperiode stelt de raad het preventieakkoord vast. Hierin staan -naast de verplichte landelijke doelen- het doel om psychische en psychiatrische klachten bij kinderen te voorkomen. In deze periode stellen sportverenigingen, scholen en de bibliotheek samen met de gemeente een uitvoeringsprogramma op.

Doelen

Aan het einde van de bestuursperiode in 2026 is het aantal kinderen met psychische en psychiatrische klachten afgenomen en daarmee de kosten voor dit type jeugdhulp.

Lokale behoefte aan technisch personeel

Concrete actiepunten

Op de bedrijventerreinen zitten veel maakbedrijven. Er is een grote behoefte aan technisch geschoold personeel. Het is steeds minder populair om een technisch beroep uit te oefenen. Met het subsidieprogramma ‘Sterk techniekonderwijs’ brengt het Rijk techniek breed onder de aandacht van jongeren. Onze gemeente doet samen met ondernemersvereniging VOG en de scholen mee aan dit programma. Eén van de acties uit het programma is om kinderen van de basisschool enthousiast te maken voor techniek. Een andere actie is stagebemiddeling bij lokale bedrijven voor middelbare scholieren. Dit subsidieprogramma eindigt in 2023.

·     De gemeente, VOG en de scholen spreken af om dit programma door te zetten en daarop te investeren.

Doelen

·     Kinderen van de basisscholen komen jaarlijks in contact met techniek.

·     De bemiddeling voor stageplaatsen gebeurt continu.

Ligging aan het water

Concrete actiepunten

Onze gemeente heeft via De Donge een ideale verbinding naar Nationaal Park De Biesbosch. Deze verbinding benutten we nog niet optimaal. Dit komt deels door de ligging van bedrijven aan de Donge. In de vorige raadsperiode wees de raad De Slikpolder aan als natuurgebied voor zogenaamde extensieve recreatie. Dat betekent dat we dit natuurgebied aanmerkt voor wandelen en fietsen. Een goede invulling van dit gebied hangt samen met de toekomstvisie van de Amercentrale.

·     We ontwikkelen de Rivierkade tot een toeristisch en recreatief openbaar gebied en voegen daar functies als winkels en horeca aan toe. Hiervoor is de gemeente als met een partij in gesprek. Mafeking verhuist van Fort Lunet naar de Rivierkade. Hierna kunnen de exploitanten van het Fort de bedrijfsvoering verder uitbreiden Daarnaast breiden we de gemeentelijke jachthaven uit, die een commerciële partij exploiteert voor toerisme en recreatie.

Doelen

·     Aan het einde van de raadsperiode in 2026 is de Rivierkade ruimtelijk verfraaid en toeristisch ontwikkeld.

·     Fort Lunet en het aangrenzende water is in 2024 geheel in gebruik voor toerisme en recreatie.

·     Aan het einde van de bestuursperiode in 2026 is de gemeentelijke jachthaven verdubbeld voor ligplaatshouders uit onze gemeente en aan passanten, recreanten en toeristen.

Samenwerking

Concrete actiepunten

Het is al jaren onze ambitie om een toeristisch en recreatief aantrekkelijke gemeente te zijn. We hebben een breed aanbod aan producten, activiteiten en bezienswaardigheden. Om de toerist langer te laten verblijven is de gemeente echter ook afhankelijk van een breed aanbod in de regio. Het is daarom belangrijk om samen te werken om zo het toeristisch en recreatief aanbod te vergroten. Fietstoerisme is sterk in opkomst. Het doortrekken van de Halvezolenlijn vanuit Raamsdonk richting Drimmelen verbindt het toeristisch achterland van Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen met Geertruidenberg en met het Nationaal Park De Biesbosch.

 

·     De gemeente trekt de Halvezolenlijn richting Geertruidenberg door. Waar dit niet kan zorgt zij voor markeringen, herkenningspunten en uitingen die verwijzen naar dit treintracé.

·     De gemeente versterkt de samenwerking met omliggende gemeentes om een integraal toeristisch aanbod te creëren om vervolgens dat aanbod op de markt te zetten.

Doelen

·     Aan het einde van de raadsperiode in 2026 is het doortrekken van de Halvezolenlijn gerealiseerd. De samenwerking met de omliggende gemeentes leidt tot een toename van het toerisme met 20%. Dit is meetbaar door de toename in het aantal geregistreerde VVV bezoeken.

Arbeidsmigranten

Concrete actiepunten

Arbeidsmigranten wonen in de wijken van onze drie kernen. Hun doel is niet om zich ergens permanent te vestigen, maar om er tijdelijk te verblijven dan wel te overnachten. Daar is in de basis niks mis mee. Zeker niet in een inclusieve maatschappij die we met elkaar willen bouwen. Toch levert het huisvesten van arbeidsmigranten soms problemen op (parkeeroverlast). Daarnaast verandert de samenstelling van een ‘huishouden’ regelmatig. Dit vinden omwonenden meestal niet prettig. Hierdoor komen deze woningen niet beschikbaar voor doorstroming op de toch al krappe woningmarkt.

·       Voor kort en middellang verblijf van arbeidsmigranten en seizoen werkers biedt de gemeente oplossingen op de bedrijventerreinen en in het buitengebied op de erven van werkgevers. Randvoorwaarde is dat de woon- en leefomstandigheden goed zijn. De gemeente maakt dit via
een wijziging van het bestemmingsplan mogelijk.

Doelen

In 2026 is 50% van de woningen -waar nu arbeidsmigranten wonen- beschikbaar op de woningmarkt.

Hulp aan starters en alleenstaanden – doorstroombeleid

Concrete actiepunten

Op dit moment zitten we in een wooncrisis. Instroom van jonge mensen in starterswoningen en doorstroom van gezinnen en ouderen gebeuren nauwelijks. Daarnaast zijn er te weinig woningen om deze beweging te bevorderen. Er zijn nauwelijks impulsen om mensen in beweging te brengen. Gezinnen en ouderen die van oudsher een lage huur betalen verhuizen niet, omdat de nieuwe huurprijs vaak veel hoger is.

 

·       Om doorstroom te bevorderen moet een deel van het woningbouwprogramma voorzien in woningen die zowel geschikt zijn voor starters als senioren. Door de vergrijzing bouwen we levensloopbestendige woningen die we over 20 jaar makkelijk kunnen herbestemmen.

Doelen

medio 2023 is de woonvisie door de gemeenteraad vastgesteld. De woonvisie biedt concrete oplossingen voor bovengenoemde problematiek.

Bouwen naar behoefte

Concrete actiepunten

De gemeente benut eigen gronden zo goed mogelijk om hiermee aan de behoefte van inwoners te voldoen. De gemeente heeft maar weinig gronden om uit te geven, De gemeente is dus vooral afhankelijk van particuliere initiatieven. Deze initiatieven toetst de gemeente aan de huidige behoefte. De behoefte van de markt weegt zwaarder dan wat de grond opbrengt.

·     Voor het in kaart brengen van mogelijke ontwikkellocaties ontwikkelt de gemeente beleid, dat deel uitmaakt van de nieuwe Woonvisie. Hierin staan de maatschappelijke knelpunten op het gebied van wonen. Denk hierbij aan:

ü woning schaarste;

ü minimale doorstroming;

ü huisvesting doelgroepen (mensen die terugkeren uit gesloten plaatsingen, statushouders);

ü woningbehoefte van jongeren uit onze eigen gemeente.

De gemeente brengt in beeld wat op welke locaties kan worden ontwikkeld.

Doelen

·     In 2023 stelt de raad de nieuwe Woonvisie vast.

·     In 2025 zijn 2 ontwikkellocaties opgestart, die we nu nog niet kennen.

·     Van alle starterwoningen die de komende bestuursperiode in de koopsector worden gerealiseerd, bieden we 50% eerst aan aan jongeren die binding hebben met de gemeente.

·     Van alle aangeboden huurwoningen is 25% van de toewijzingen aan jongeren die binding hebben met de gemeente.

Het stimuleren van natuurontwikkeling en biodiversiteit

Concrete actiepunten

·       De gemeente brengt ieder jaar de locaties in kaart, waarover de gemeente klachten ontvangt.

·       De gemeente evalueert jaarlijks het maaibeheer (wijze van en aantal keren maaien) en past dit -zo mogelijk- aan.

·       Bij nieuwe of gewijzigde locaties toetst de gemeente de invloed op de omgeving en weegt deze mee in haar besluiten.

·       Bij het weghalen van ecologische zones en natuur compenseert de gemeente die op een andere plaats.

Doel

Het aantal klachten over ecologisch maaibeheer is in 2023 gehalveerd.