Belangrijke punten uit ons verkiezingsprogramma.

Dit wil LOKAAL+ bereiken!

Zoals u op onze website (www.lokaalplus.com) kunt lezen, hebben wij geen verkiezingsprogramma van tientallen pagina’s.
Wij hebben ons programma beperkt tot hoofdzaken.

Lokaal+wil als dé lokale partij, samen met onze inwoners, een veilige en aantrekkelijke leef-, woon- en werkomgeving creëren. Elke kern behoudt daarbij zijn eigen lokale identiteit. Bij het gemeentelijk beleid staat altijd een realistische en gezonde financiële basis voorop, waarbij we ervan uitgaan dat we de inwoners zo weinig mogelijk belasten. Wij dragen de toekomstvisie “GKRACHT2025”, die we samen met onze inwoners hebben opgesteld, verder uit.

Lokaal+ is er voorstander van dat we in principe verder gaan als zelfstandige gemeente en werken, daar waar nuttig en nodig, samen met andere gemeenten. We zijn echter niet blind voor een mogelijke gemeentelijke herindeling en houden daar met het zoeken naar samenwerking rekening mee. Zo houden we de regie, voor zover mogelijk, in eigen hand.

Lokaal+ denkt in kansen. Wij willen dat de gemeente niet ‘NEEdenkt’ maar ‘MEEdenkt’ met onze inwoners en ondernemers.
We komen met oplossingen of alternatieven. Bij het ontwikkelen van beleid zullen we zoveel mogelijk onze inwoners en ondernemers er vooraf bij betrekken. Dit kan gebeuren via onze moderne media. Daarnaast willen we ook burgerpanels instellen.
Op die manier brengen we mensen meer bij elkaar en zorgen voor meer eenheid.

Voor Lokaal+telt iedereen.
Daarom willen we dat het niveau van de voorzieningen op het gebied van de Wmo, jeugdzorg en participatie minimaal op dezelfde hoogte blijft en daar waar nodig verbeterd wordt. Wij zijn voorstander van het verhogen van de gemeentelijke bijstandsnorm naar 130%, voor mensen die geen reëel perspectief hebben op de arbeidsmarkt. In andere gevallen moet maximaal worden ingezet op het begeleiden naar werk en het meedoen in de samenleving. De website van de gemeente wordt als gebruiksonvriendelijk ervaren. Wij zien kansen de website te verbeteren zodat bezoekers gemakkelijker hun weg kunnen vinden.

Lokaal+ wil dat de gemeente meer de regie bij de begeleiding van zorgvragers oppakt, waarbij er een vaste contactpersoon toegewezen wordt. Daar kun je altijd met je vragen terecht en die kan je desgewenst van begin tot het eind begeleiden.

Omdat onze gemeente vergrijst stimuleert Lokaal+ activiteiten voor onze ouderen waardoor ze onder andere in beweging blijven (buurtsportcoach). Door onze ouderen actief te benaderen verminderen we de vereenzaming. Wij zijn voorstander van het op regelmatige basis doen van vrijwilligerswerk door gemeenteraadsleden en wethouders zoals dat door ons in de vorige periode is ingebracht.

Lokaal+ wil aandacht voor het welzijn van de jongeren. Wij vinden dat zij in de eigen gemeente voldoende mogelijkheden moeten hebben waar ze veilig en plezierig uit kunnen gaan. Wij steunen in beginsel activiteiten die voor deze jongeren worden georganiseerd. Daarnaast willen we meer aandacht voor de gezondheid van onze jongeren. Met name is het van belang voor de gezondheid van jongeren dat overgewicht tegengegaan wordt. Sjors sportief en Sjors creatief zijn daarbij prima aanzetten die behouden moeten blijven.

Wilt u meer weten over LOKAAL+

Namens LOKAAL+, Mike Hofkens, lijsttrekker.

 

Uitbreiding capaciteit voor handhaving & openbare orde

In de extra raadsvergadering van maandag 5 februari is uitbreiding van de capaciteit voor handhaving en openbare orde ter sprake gekomen.
Hierbij werd door onze burgemeester voorgesteld om het aantal ambtenaren die op dit gebied werken uit te breiden.
LOKAAL+ heeft duidelijk aangegeven dat zij hier vierkant achter staan. Er is sprake van een uitbreiding in vaste dienst maar ook uitbreiding in tijdelijke dienst. Dit laatste om de opgelopen achterstanden weg te werken. Bovendien was er op dit moment onvoldoende geld aanwezig om meer ambtenaren in vaste dienst te nemen. LOKAAL+ begrijpt dat voor dit moment, maar heeft aangedrongen om bij de begroting van 2019 zoveel mogelijk de tijdelijk dienstverbanden om te zetten in vaste.

In tegenstelling tot GroenLinks en PvdA die vonden dat er erg veel geld opgehoest moest worden. Zij vroegen de burgemeester of het niet wat minder kon door prioriteiten te stellen en sommige zaken maar even niet op te pakken.

Wij vinden als LOKAAL+ dat helemaal niets. Dat gaat tegen elk rechtvaardigheidsgevoel in.
Wij vinden dat alle overtredingen op welk gebied dan ook aangepakt moeten worden.
Het kan niet zo zijn dat de een wel bestraft wordt en de ander niet.

Wij willen in de toekomst investeren in een veilige en rechtvaardige samenleving

Weer een kleine stap in de richting van een duurzame wereld.

Lokaal+ in de raad

In de raadsvergadering van donderdag 1 februari 2018 staat de oprichting van een “stimuleringslening duurzaamheid voor sportaccommodaties “ op de agenda. Mede door de inspanningen van onze fractievoorzitter Jan van Brummelen heeft het college dit raadsvoorstel nu ingebracht en niet pas na de aanstaande verkiezingen.

Het belangrijkste dat in dit raadsvoorstel wordt geregeld, is de realisatie van een verordening die het mogelijk maakt dat de verenigingen een laagrentende lening kunnen afsluiten bij de gemeente om hun accommodaties duurzamer te maken. Voorlopig geldt dat alleen de aanleg van ledverlichting mogelijk wordt gemaakt. Indien er in de toekomst ruimte in het fonds ontstaat door de aflossingen die gedaan worden, kunnen ook andere duurzaamheidsinvesteringen worden gefinancierd.
Deze lening geldt als aanvulling op andere subsidies die de verenigingen kunnen krijgen.

De gemeente stelt hiervoor een bedrag van € 300.000 ter beschikking via het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting). Het SVn regelt voor de gemeente de aanvragen, subsidieverlening en aflossing.

Met deze verordening wordt weer een flinke stap gezet in de verduurzaming van onze gemeente, gecombineerd met het feit dat de verenigingen een grote besparing op de kosten voor elektriciteit kunnen realiseren!

De fractie van Lokaal+,
Jan van Brummelen, Wim Quirijnen, Hans de Bont, Frans Eijkhout, Lucie Vermeulen en Jan Slenders.

Lokaal+ in de raad

In de raadsvergadering van donderdag 21 december zijn een aantal belangrijke zaken besproken.

Met name de toekomst van het Ontmoetingscentrum in Raamsdonk en de problemen in Raamsdonk met het sluipverkeer stonden ter discussie. Voor Raamsdonk dus allebei onderwerpen die voor de leefbaarheid van Raamsdonk cruciaal zijn.

Met betrekking tot het OMC stond de businesscase op het programma. Deze businesscase was gevraagd door de raad om te bekijken hoe het OMC gered zou kunnen worden en hoe de verenigingen in het OMC ondergebracht zou kunnen worden. Wethouder Van den Kieboom kwam met een oplossing voor het totale gebouw waarbij alle verenigingen een plaats zouden krijgen.

Ook zouden er dan woningen in gesitueerd worden om de exploitatie van de noodzakelijke verbouwing en onderhoud te kunnen bekostigen. Er moest dan wel heel veel worden gedaan aan de isolatie binnen het gebouw. Lokaal+ was ervan overtuigd dat dit niet realistisch was. Er zou altijd geluidsoverlast van de muziekverenigingen zijn t.o.v. de woningen.

Daarom werd door de coalitie voorgesteld om geen woningen in het OMC te situeren maar alle ruimte voor de verenigingen te reserveren. Wel waren mogelijkheden voor horeca en eventueel bedrijfsruimten bespreekbaar omdat die overdag geen overlast van het geluid hebben.

Lokaal+ is van mening dat dit inderdaad een negatief effect heeft op de exploitatie maar vindt ook dat de gemeenschap van Raamsdonk het verdient om hierin ondersteund te worden. Jarenlang heeft het OMC zelf de broek opgehouden en heeft de gemeente nooit een cent bij hoeven te lappen. Omdat dit nu wel noodzakelijk is vindt Lokaal+ het niet meer dan billijk dat de gemeente dit nu wel gaat doen.

Ook met betrekking tot de problemen van het sluipverkeer was Lokaal+ heel duidelijk. De problemen van Raamsdonk en Waspik mogen niet verschoven worden naar Raamsdonksveer en Geertruidenberg. Dus de parallelweg door de polder moest wat ons betreft van tafel.

Het probleem moet worden aangepakt bij de kern en dat is het verdwijnen van afrit 34. Samen met meerdere partijen hebben we een amendement ingediend om de parallelwegconstructie niet verder te onderzoeken maar wel de aandacht te richten op de verplaatsing van afrit 34 naar een plaats recht onder de rotonde bij de kloosterhoeve en bovendien de boog van de A59 naar de A27 richting Utrecht omhoog te brengen. Wethouder Van Oort was hier niet blij mee maar gaf aan dat hij zich hiervoor gaat inzetten en ook de 30 km-variant in Raamsdonk bij de provincie te promoten.

De fractie van Lokaal+

Jan van Brummelen, Wim Quirijnen. Hans de Bont, Frans Eijkhout, Lucie Vermeulen en Jan Slenders.