Gedragscode voor Lokaal+ politici, bestuurs- en steunfractieleden

Ingaande per 20 maart 2017

Inleiding

Lokaal+ verwelkomt graag binnen de vereniging elk politiek geëngageerd persoon die het gedachtegoed van Lokaal+ wil ondersteunen en uitdragen. Vanzelfsprekend mogen we van elkaar verwachten dat gezond verstand, etiquette en voorkomendheid de boventoon voeren in (politieke) discussies. Beleefdheid is een omgangsvorm die we toejuichen. Echter, politiek is ook emotie en er kan zich een situatie voordoen waarin de reguliere omgangsvormen niet meer van toepassing lijken.

Daarom hebben we een gedragscode opgesteld die voor een ieder een leidraad vormt.

Voor de goede orde: met lid verstaan we Lokaal+ politici, bestuurs- en steunfractieleden.

Indien artikelen enkel van toepassing zijn op Lokaal+ politici begint het betreffende artikel standaard met “Lokaal+ politici”.

Als lid van Lokaal+ bent u gehouden het algemene belang te dienen.

Integriteit is daarvan een wezenlijk onderdeel. Wanneer de integriteit van de leden ter discussie staat, wordt het vertrouwen in en de legitimiteit van Lokaal+ specifiek en het lokale openbaar bestuur in het algemeen aangetast. Voor de democratie is het belangrijk dat de burger vertrouwen heeft in het openbaar bestuur.

Daarnaast hebben de leden een verantwoordelijkheid naar elkaar. De wijze waarop ze elkaar benaderen, informeren en verantwoorden is essentieel voor een hechte politieke beweging.

De uitstraling naar de omgeving buiten Lokaal+ is gebaseerd op integriteit, vertrouwen en transparantie.

Persoonlijke grieven of ergernissen naar elkaar toe worden onderling uitgesproken en afgehandeld waarbij de voorzitter als mediator kan optreden. Dit wordt op geen enkele wijze naar buiten gebracht mits hier consensus over is met een meerderheid van de leden. Vanuit integriteit en menselijkheid worden deze zaken ook niet gecommuniceerd nadat Lokaal+ en een lid uit elkaar gaan. Vanuit beide zijden kan en mag hierover pas gecommuniceerd worden als er tenminste een periode van 1 jaar heeft tussen gezeten.

Het doel van deze gedragscode is onze leden en in het bijzonder onze politici een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de communicatie, handelswijzen en integriteit van Lokaal+. De code bevat regels, waarbij rekening kan worden gehouden met specifieke omstandigheden. Het gaat daarbij niet om een limitatieve opsomming. Ook daar waar gedragingen niet zijn genoemd, moet worden gehandeld in de geest van de gedragscode. Naast deze code bestaan er voorschriften die in de wet of elders geregeld zijn, bijvoorbeeld over fraude, valsheid in geschrifte etc. De code geeft niet per definitie regels die rechtskracht hebben, maar heeft vooral bestuurlijke en politieke relevantie.

Leden van Lokaal+ zijn op de naleving van gedragscodes aanspreekbaar en wanneer zij zich er niet aan houden kan dat gevolgen hebben voor hun functioneren en voor hun positie.

Artikel 1.

Toepassing

  • De gedragscode geldt voor alle politieke ambtsdragers die namens Lokaal+ actief zijn
  • Voor zover van toepassing, geldt de gedragscode ook voor:
  1. bestuursleden van Lokaal+
  2. steunfractieleden van Lokaal+

1.3 In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt bespreking plaats in het bestuur. Er zal door het bestuur een gedragscodecommissie worden benoemd, waarin twee bestuursleden en een onafhankelijke derde zitting nemen.

 

Artikel 2.

Informatie / communicatie

2.1 Een lid van Lokaal+ gaat zorgvuldig en correct om met informatie/voorkennis waarover hij beschikt i.v.m. Lokaal+ of de gemeente. Hij verstrekt geen geheime informatie of kennelijk vertrouwelijke informatie aan derden. Alle Lokaal+ overleggen zijn standaard vertrouwelijk, mits expliciet anders is aangegeven.

2.2 Een lid van Lokaal+ houdt geen informatie achter voor de overige Lokaal+ leden. Het delen van alle informatie met de (fractie-)voorzitter die niet weerhouden is door wettelijke/gemeentelijke bepalingen is essentieel. De (fractie-)voorzitter verzorgt eventuele verdere verspreiding binnen Lokaal+.

2.3 In de uitoefening van zijn rol binnen Lokaal+ verkregen informatie mag het lid niet aanwenden voor persoonlijk gebruik ten eigen bate of voor zijn/haar zakelijk en/of persoonlijke betrekkingen.

2.4 Lokaal+ politici infomeren maandelijks het bestuur van Lokaal+, over politieke ontwikkelingen, het gevoerde beleid en de ingenomen standpunten tijdens deelgenomen (raads)vergaderingen. Nadere invulling vindt plaats in overleg met het bestuur.

Artikel 3

Aannemen geschenken

3.1 Lokaal+ politici zijn zeer terughoudend met het aannemen van diensten en geschenken.

Zij laten aangenomen diensten en geschenken altijd registreren in het daartoe bestemde register van het openbare lichaam. Geschenken en geld worden in ieder geval nimmer aangenomen in ruil voor een tegenprestatie. Immers de positie van de Lokaal+ politicus mag nimmer ter discussie komen te staan door het ontvangen geschenk.

3.2 Vergoedingen als blijk van waardering voor in verband met de functie verleende diensten aan derden in de vorm van cadeaubonnen, bloemen, flessen wijn en dergelijke met een waarde van minder dan EUR 50,00 mogen worden gehouden, echter dienen wel schriftelijk/per e-mail te worden vermeld bij de voorzitter van Lokaal+.

Artikel 4

Uitnodigingen

4.1 Lokaal+ politici kunnen bij het accepteren van uitnodigingen voor lunches, diners en recepties en dergelijke van relaties van de gemeente het belang van het contact verantwoorden. Elke uitnodiging (en reactie daarop) wordt tenminste aan de voorzitter van Lokaal+ gemeld.

4.2 Lokaal+ politici mogen geen uitnodiging voor een lunch, diner of receptie aanvaarden in ruil voor een tegenprestatie.

4.3 De uitnodiging moet binnen de grenzen van redelijkheid liggen.

Artikel 5

Social Media

5.1 Dit betreft alle gebruik van social media: o.a. online posten, bloggen, sharen etc.

5.2 Alle Lokaal+ politici worden gestimuleerd om social media te gebruiken.

5.3 Bij het gebruik van social media als Lokaal+ politici is het noodzakelijk helder te definiëren en bevestigen vanuit welke hoedanigheid (identiteit) er op social media gecommuniceerd wordt. Lokaal+ politici wordt i.v.m. hun publieke rol ten strengste aangeraden om alleen vanuit hun ambtelijke identiteit te communiceren via social media.

5.4 Neem eigen verantwoordelijkheid en communiceer helder, transparant en integer.

5.5 “Scherpe” of ironische toespelingen moeten overduidelijk als zodanig herkenbaar zijn en geen kwetsende intenties hebben (speel op de bal en niet op de persoon)!

5.6 Maak gebruik van de eigen expertise en ventileer geen mening over expertises buiten het eigen werkveld.

5.7 Bij (politiek) gevoelige onderwerpen of informatie wordt verondersteld dat er eerst overleg met minimaal één ander fractielid van Lokaal+ is geweest (voorkeur: fractievoorzitter)

 

Artikel 6.

Nevenfuncties

6.1 Lokaal+ politici dragen zorg voor een goede ambtsvervulling.

6.2 Zij maken eventuele nevenfuncties openbaar (schriftelijk aan de voorzitter), waarbij ze aangeven of het een bezoldigde of een onbezoldigde nevenfunctie betreft

6.3 Zij zullen geen nevenfunctie vervullen die zoveel tijd in beslag neemt dat een goede ambtsvervulling daardoor in gevaar komt

6.4 Zij onthouden zich van deelname aan besluitvorming over zaken waarbij de belangen van de betreffende nevenfunctie en die van het publieke lichaam elkaar raken.

Artikel 7.

Omgangsnormen

7.1 Spreek niet over elkaar maar met elkaar. Oefen buiten Lokaal+ / gemeenteraad / college B&W om geen kritiek uit op collega´s.

7.2 Een Lokaal+ politici die een meer dan vriendschappelijke relatie heeft met een collega-politici /ambtenaar van de gemeente Geertruidenberg of met iemand die anderszins aan de gemeente is verbonden en welke relatie vermoedelijk in strijd met het gemeentebelang is, meldt deze relatie bij de voorzitter. Is deze relatie in strijd met het dienstbelang dan worden er maatregelen getroffen. Een meer dan vriendschappelijke relatie met een hiërarchisch of functioneel ondergeschikte is altijd in strijd met het dienstbelang.

Artikel 8.

Onkostenvergoedingen en declaraties

8.1 Lokaal+ politici houden zich aan de voor hen geldende regels voor onkostenvergoedingen

8.2 Zij zijn terughoudend met het indienen van declaraties. Zij declareren geen kosten die niet daadwerkelijk zijn gemaakt of die reeds op een andere manier worden vergoed.

8.3 Zij dragen zorg voor een dusdanig deugdelijke en transparante administratieve afhandeling van uitgaven en declaraties, dat zij die te allen tijde kunnen verantwoorden tegenover het Lokaal+ bestuur.

Artikel 9.

Bestuurlijke uitgaven en voorzieningen

9.1 Lokaal+ politici zijn terughoudend met het doen van bestuurlijke uitgaven ten laste van het openbare lichaam

9.2. Zij belasten enkel het publieke lichaam met hun bestuurlijke uitgaven als deze:

  1. uit de functie voortvloeien en
  2. het belang van dat lichaam dienen en
  3. in het maatschappelijk verkeer niet als onredelijk worden beschouwd.

9.3 Lokaal+ politici gebruiken publieke eigendommen of voorzieningen niet voor privé-doeleinden.

Artikel 10.

Schending gedragscode

10.1 Wanneer er een vermoeden bestaat dat een Lokaal+ politicus / lid handelt in strijdt met wat in de Gedragscode is bepaald, spreekt het Lokaal+ bestuur hem/haar daarop aan en roept het hem/haar daarover ter verantwoording.

10.2 Wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert, dan wel tot problemen leidt, besluit het Lokaal+ bestuur tot het nemen van maatregelen.

Deze gedragscode is bij ondertekening geldig voor de periode van de lopende raadsperiode en een volledige 4 jaar raadsperiode opvolgend. Daarna wordt de gedragscode geëvalueerd en waar nodig aan de tijdgeest aangepast.