Download hier ons verkiezingsprogramma in pdf-formaat

Verkiezingsprogramma Lokaal+ 2018-2022

 

Inleiding

 • Lokaal+ wil als dé lokale partij, samen met onze inwoners, een veilige en aantrekkelijke leef-, woon- en werkomgeving creëren. Elke kern behoudt daarbij zijn eigen lokale identiteit.
 • Bij het gemeentelijk beleid staat altijd een realistische en gezonde financiële basis voorop, waarbij we ervan uitgaan dat we de inwoners zo weinig mogelijk belasten.
 • Wij dragen de toekomstvisie “GKRACHT2025”, die we samen met onze inwoners hebben opgesteld, verder uit.
 • Wij gaan in principe als zelfstandige gemeente verder en werken, daar waar nuttig en nodig, samen met andere gemeenten. We zijn echter niet blind voor een mogelijke gemeentelijke herindeling en houden daar met het zoeken naar samenwerking rekening mee. Zo houden we de regie, voor zover mogelijk, in eigen hand.

Voor Lokaal+ gelden de volgende speerpunten waar we ons voor gaan inzetten in de komende periode.

Lokaal+ denkt in kansen

 • Wij willen dat de gemeente niet ‘NEEdenkt’ maar ‘MEEdenkt’ met onze inwoners en ondernemers. We komen met oplossingen of alternatieven.
 • Bij het ontwikkelen van beleid zullen we zoveel mogelijk onze inwoners en ondernemers er vooraf bij betrekken. Dit kan gebeuren via onze moderne media.
 • Daarnaast stellen we ook burgerpanels in. Op die manier brengen we mensen meer bij elkaar en zorgen voor meer eenheid.

Voor Lokaal+ telt iedereen

 • Daarom willen we dat het niveau van de voorzieningen op het gebied van de Wmo, jeugdzorg en participatie minimaal op dezelfde hoogte blijft en daar waar nodig verbeterd wordt.
 • Wij zijn voorstander van het verhogen van de gemeentelijke bijstandsnorm naar 130%, voor mensen die geen reëel perspectief hebben op de arbeidsmarkt. In andere gevallen moet maximaal worden ingezet op het begeleiden naar werk en het meedoen in de samenleving.
 • De gemeente pakt meer de regie bij de begeleiding van zorgvragers, waarbij er een vaste contactpersoon toegewezen wordt, waar je altijd met je vragen terechtkunt en die je desgewenst van begin tot het eind begeleidt.
 • Omdat onze gemeente vergrijst stimuleert Lokaal+ activiteiten voor onze ouderen waardoor ze onder andere in beweging blijven (buurtsportcoach). Door onze ouderen actief te benaderen verminderen we de vereenzaming.
 • Wij zijn voorstander van het op regelmatige basis doen van vrijwilligerswerk door gemeenteraadsleden en wethouders zoals dat door Lokaal+ in de vorige periode is ingebracht.
 • Lokaal+ wil aandacht voor het welzijn van de jongeren. Wij vinden dat zij in de eigen gemeente voldoende mogelijkheden hebben waar ze veilig en plezierig uit kunnen gaan.
 • Wij steunen in beginsel activiteiten die voor deze jongeren worden georganiseerd.
 • Daarnaast willen we meer aandacht voor de gezondheid van onze jongeren. Met name is het van belang voor de gezondheid van jongeren dat overgewicht tegengegaan wordt. Sjors sportief en Sjors creatief zijn daarbij prima aanzetten die behouden moeten blijven.
 • De website van de gemeente wordt als gebruiksonvriendelijk ervaren. Wij zien kansen de website te verbeteren zodat bezoekers gemakkelijker hun weg kunnen vinden.

Lokaal+ gaat voor een veilig Geertruidenberg

 • Wij zijn voorstander van het stimuleren van de buurtpreventie onder begeleiding van de politie. Er dient daarover goede informatie aanwezig te zijn.
 • Onze BOA’s (Bijzondere Opsporings Ambtenaar) zetten we in op tijden dat het nodig is. Wij willen dat wijkagenten meer en beter zichtbaar zijn in de wijken.
 • Om een onveilig gevoel bij onze inwoners weg te nemen is het op sommige plaatsen nodig dat een betere verlichting gerealiseerd wordt.
 • Wij promoten cameratoezicht in de winkel- en uitgaansgebieden.
 • Voor de verkeersveiligheid wil Lokaal+ dat de voetgangersoversteekplaatsen beter verlicht worden.
 • Lokaal+ vindt dat alle wijken 30 km zones worden en dat er snelheid beperkende maatregelen gerealiseerd worden.
 • Lokaal+ is voorstander van het aanpassen van de verkeerssituatie op de parkeerplaatsen achter de bibliotheek. Doorgaand verkeer wordt daar onmogelijk gemaakt.

Lokaal+ gaat voor goed wonen

 • Wij willen dat er gebouwd wordt naar behoefte. Dat daarbij hoort dat er levensloopbestendig gebouwd wordt, is vanzelfsprekend.
 • Ook energieneutraal bouwen, verbouwen en aanpassen zijn voor ons een must. Hierdoor kunnen de woonlasten op den duur omlaag gebracht worden in plaats van dat ze stijgen.
 • Daarnaast is het onderhoud van de leefomgeving en met name het groen- en wegenonderhoud erg belangrijk voor een goed leefklimaat. In samenspraak met de inwoners moet de kwaliteit van het groen in onze gemeente omhoog.
 • Lokaal+ wil dat er voldoende betaalbare huizen voor jongeren gebouwd worden. Het behoud van voldoende startersleningen vinden wij belangrijk.
 • In verband met duurzaamheid dient de gemeente in het kader van de prestatieafspraken met woningcorporaties goede afspraken te maken om de bestaande woningen te verduurzamen en te streven naar “nul op de meter”.

Lokaal+ duurzaam, maar met verstand

 • Wij willen geen windmolens maar wij willen wel investeren in alternatieve energievormen. Wij denken daarbij aan zonnepanelen, waterenergie, heatpipes, warmtepompen e.d. De gemeente dient te zorgen voor goede en veelzijdige informatie daarover.
 • Wij willen laagrentende (revolverende) duurzaamheidsleningen mogelijk maken. Ook brengen we alle andere subsidiemogelijkheden onder de aandacht van onze inwoners.
 • Lokaal+ wil dat de gemeente zo spoedig mogelijk overgaat op energiezuinige straatverlichting met voldoende capaciteit.

Lokaal+ omarmt recreatie en toerisme

 • Wij willen de recreatieve potentie van de Donge, als poort naar de Biesbosch, verder ontwikkelen. Daarnaast dient de historische markt van Geertruidenberg meer levendigheid te krijgen. Wij willen daartoe onze ondernemers meer stimuleren en betrekken door een urgentieteam in het leven te roepen.
 • Lokaal+ vindt dat het doortrekken van het Halve Zolen pad uitgewerkt wordt. Als eerste stap willen we een rondje Raamsdonk realiseren over de voormalige spoordijk tot aan de Engelse wal.
 • We willen de ontwikkeling van historische fiets- en wandelroutes stimuleren.

Lokaal+ zorgt voor de “bouwstenen” van goed onderwijs en sport

 • Om in de toekomst ook goede onderwijslocaties te hebben die voldoen aan de eisen van modern onderwijs, dienen we een toekomstplan op te stellen over het verbeteren, aanpassen en renoveren van de scholen in onze gemeente.
 • Lokaal+ is voorstander van een doorlopende leerlijn in ons basisonderwijs. We stimuleren daarom de IKC-gedachte (Integrale Kind Centra – doorlopende leerlijn van 0 tot 12 jaar).
 • Lokaal+ pakt, samen met het onderwijs, het bedrijfsleven en Theek5, de laaggeletterdheid aan.
 • Lokaal+ wil onze inwoners stimuleren om gebruik te maken van onze sportaccommodaties. Daarvoor is het wel belangrijk dat deze accommodaties toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Samen met de sportverenigingen willen we de kwaliteit (o.a. onderhoud) van deze voorzieningen waar nodig op peil brengen en houden.

Lokaal+ promoot cultuur en muziek

 • We willen dat de culturele accommodaties beter benut worden. We geven meer bekendheid aan de locaties waar onze inwoners evenementen kunnen organiseren.
 • Wij willen dat de theaterfunctie van De Schattelijn behouden blijft.
 • Lokaal+ is trots op onze gemeente met al haar cultuuruitingen en evenementen. Deze blijven we van harte ondersteunen. Deze trots gaan we voortaan meer uitstralen.
 • Lokaal+ wil ons cultureel erfgoed bewaken en zorgt voor draagvlak.

Lokaal+ wil een verkeerslichtvrij knooppunt Hooipolder

 • In het kader van bereikbaarheid en het tegengaan van uitstoot fijnstof wil Lokaal + een verkeerslichtvrij knooppunt Hooipolder.
 • Daarnaast gaan het sluipverkeer door de kernen tegen om zo de leefbaarheid van de kernen te bevorderen. We doen dat samen met onze inwoners, provincie en buurgemeenten. We sluiten daarbij acties richting Den Haag niet uit. Aandachtspunt hierbij blijft de bereikbaarheid van de kern Raamsdonk.
 • Als afrit 34 gesloten wordt willen we die verplaatst zien naar een plaats onder de rotonde bij de Kloosterhoeve. De ruimte die bij de oude afrit vrijkomt benutten we voor onder andere extra parkeerplekken voor de hockey- en handbalvereniging.
 • Tot slot willen we aandacht voor een ringweg rond de kern Geertruidenberg naar de brug in Keizersveer.